امروز: دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری: اگر ژرف یابی و پژوهش نباشد; نتیجه اش یک جا ایستادن، در جا زدن و با دنیای پیرامون خود به تدریج بیگانه تر شدن است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : تماس با ماپیشنهاد، انتقاد و شکایات