امروز: شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

مقام معظم رهبری: - پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است. (۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعشیوه تدوین و نگارش متون ثبت اختراع

نحوه نوشتن ادعانامه جهت ثبت اختراع

ادعا يا ادعاهاي اختراع؛


ادعاها حدود حمایت یک اختراع را تعیین می کنند. ادعاها برای یک اختراع ثبت شده از اهمیت ویژه ای برخوردارند چون  اگر به خوبی تنظیم نشوند، حتی یک اختراع واقعا ارزشمند می تواند به یک اختراع بی ارزش تبدیل شود که براحتی می توان آن را دور زد یا پیرامون آن طراحی کرد.

 

در دعاوی اختراعات تعبیر ادعاها به طورکلی اولین گام تعیین این است که آیا اختراع معتبراست و اینکه آیا اختراع تقلیدشده یا حقوق آن نقض شده است یا خیر. قویا توصیه می شود با یک کارشناس برای تهیه تقضانامه اختراع به ویژه ادعاها مشورت کنید.
 

نمونه های ادعاها

دو ادعای اول اختراع آمریکائی به شماره4641349 تحت عنوان (سیستم شناسائی عنبیه):

1-    روش تشخیص هویت یک شخص متشکل از ذخیره کردن اطلاعات تصویری حداقل یک بخش عنبیه و مردمک چشم یک شخص روشن کردن چشم یک ناشناخته دارای یک عنبیه و یک مردمک بدست آوردن حداقل یک تصویر حداقل از همان بخش عنبیه یا مردمک شخص ناشناخته و مقایسه کردن حداقل بخش عنبیه تصویر بدست آمده با اطلاعات تصویر ذخیره شده به منظور شناسائی شخص ناشناخته.
2-روش ادعای شماره یک که در آن روشن کردن متشکل از رساندن مردمک چشم به حداقل یک اندازه از قبل تعیین شده متشکل از حداقل بخش عنبیه تصویر بدست آمده با اطلاعات تصویر ذخیره شده که از چشم یک شخص بدست آمده با مردمک که اندازه ان همان اندازه از پیش تعیین شده است.

نشریه 917 سازمان جهانی مالکیت فکری


 

 

مطابق ماده 11 ادعاي اختراع بايد عناصر اختراعي را كه حمايت از آن درخواست شده است، درچارچوب مشخصه‌هاي فني تعيين كند. هر اختراع مي‌تواند مشتمل بر يك يا چند ادعا باشد. ادعا يا ادعاها بايد صريح و منجّز بوده و داراي شرايط زير باشند:


1.    معقول بودن تعداد آن‌ها با توجه به ماهيت اختراع و شماره‌‌گذاري ترتيبي آن‌ها در صورت تعدّد؛
2.    از اطلاعات افشاء شده در توصيف اختراع فراتر نرود و به طور كامل در توصيف اثبات و مدلل شده باشد؛
3.    ويژگي‌هاي فني قابل حمايت را با استفاده از جملات مثبت، بيان نمايد؛
4.    جز در موارد غيرقابل اجتناب، از ارجاع به نقشه‌ها يا توصيف امتناع گردد و تا حد ممكن از به كار بردن عباراتي مانند « همان‌طور كه در توصيف آمد» يا « همان‌طور كه در نقشه‌ها نشان داده شده» خودداري شود؛
5.    در صورتي كه براي فهم ادعا ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از بيان ادعا، شماره صفحه نقشه و علامت مشخص كننده آن در داخل پرانتز ذكر گردد؛
6.    مشتمل بر شيوه اجرا و مزاياي اختراع نباشد.

مطابق ماده 12 ؛ ادعا يا ادعاها ممكن است ناظر بر فرآورده‌، فرايند، فرايند دستيابي به يك فرآورده و يا تركيبي از فرايند و فرآورده باشد، مشروط بر اينكه راجع به يك مفهوم اختراعي باشد.

نحوه نوشتن توصیف ثبت اختراع

توصيف اختراع؛
شرح و توصیف: مطابق ماده 10 آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد:
الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.
ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.
ج ) مشکل فنی و بیان اهداف
د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.
هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.
ح ) ذکر صریح کاربرد.
ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

نحوه نوشتن خلاصه توصیف ثبت اختراع

خلاصه‌اي از توصيف اختراع ؛
ماده13 ـ خلاصه توصيف اختراع بايد مستقيماً زمينه فني‌اي كه اختراع به آن تعلق دارد را تعيين كند تا در جستجوي سوابق اختراع ادعايي مورد استفاده قرار گيرد. در خلاصه اختراع نكات زير بايد در نظر گرفته شود:
1.    با عنوان اختراع شروع شود و مشتمل بر 70 تا 200 كلمه باشد؛
2.    مشكل فني، اساس راه حل ارائه شده براي آن و كاربرد يا كاربردهاي اصلي اختراع را اجمالاً روشن نمايد؛
3.    در صورت لزوم، مشتمل بر فرمول‌هاي شيميايي يا معادلات رياضي باشد تا براساس آن‌ها ويژگي‌هاي اختراع به بهترين شكل بيان شود؛
4.    در صورتي كه براي توضيح اختراع ارجاع به نقشه ضرورت داشته باشد، پس از توضيح خلاصه هر قسمت بايد نشانه‌هاي ارجاع دهنده به هريك از نقشه‌ها در داخل پرانتز ذكر گردد؛
5.    عدم بيان ارزش و مزاياي اختراع.

ماده14 ـ خلاصه توصيف فقط براي بيان اطلاعات اختراع به كار مي‌رود و نمي‌تواند مبناي تفسير براي تعيين حدود ادعا باشد.