امروز: جمعه ۱ تير ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری: - علم، پیشرفت علمی و فراگیری نیاز اول كشور است.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت طرح صنعتیچه طرح هایی تحت حمایت قانون طرح های صنعتی قرار ندا

چه طرح هایی تحت حمایت قانون طرح های صنعتی قرار ندارند؟

1-     طرحهايي كه جديد يا اصيل نباشند

2-     طرحهايي كه قبل از تسليم اظهارنامه در هر نقطه اي از جهان افشا شده باشند.

3-     طرحهايي كه بهره برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشند.

4-     طرحهايي كه حاوي نمادها يا نشانه هاي رسمي باشند.

5-     طرحهايي كه درنتيجه عملكردفني بدون تغيير ظاهري ايجاد شوند.

6-      طرحهايي كه نتوان آنرا جای دیگری ساخت

7-     طرحهايي كه شکل ثابت ندارند

8-     قسمتی از یک طرح که به تنهایی مفهومی ندارد

9-     طرح هایی که عیناً در طبیعت وجود دارند

10- اشکال هندسی

11- طرح هایی که به الکتریسیته وابسته هستند