امروز: جمعه ۱ تير ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری: - پیشرفت كشور نیازمند حركت علمی بسیار قوی است. (۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت طرح صنعتیدر صورت تقلید ، نسخه برداری یا نقض حق چگونه می توا

در صورت تقلید ، نسخه برداری یا نقض حق چگونه می توانید حقوق طرح های صنعتی خود را اعمال کنید؟

اجرای حقوق مالکیت صنعتی ممکن است موضوعی پیچیده باشد. باید به خاطر داشته باشید که مسئولیت اصلی شناسائی و اقدام قانونی علیه تقلیدکنندگان یا نقض کنندگان حقوق طرح های صنعتی به عهده مالک آن است. به عبارت دیگر، شما مسئول هستید تا براستفاده از طرح خود در بازار نظارت کنید، تقلید کنندگان یا جعل کنندگان را شناسائی کنید و تصمیم بگیرید چگونه و چه زمان علیه آنها اقدام قانونی انجام دهید.

هرگاه متوجه شدید نقض حق انجام می گیرد، می توانید بعنوان گام اول اخطاریه ای ارسال کنید و نقض کننده حق را از تناقض احتمالی بین طرح او و حقوق انحصاری شما مطلع کنید. اگر نقض حق ادامه یافت، شاید لازم باشد علیه نقض کننده از طریق مراجع قضائی اقدام و شکایت نمایید. 

به منظور جلوگیری از واردات کالاهای ناقض حق، از طریق مقامات گمرکی راهکارهای لازم در اختیار مالک طرح قرارداده می شوند.

طبق ماده61  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.

منبع : سازمان ثبت اسناد و املاک