امروز: جمعه ۱ تير ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری: - تحقیق علمی فقط به معنای فراگیری و تقلید نیست، تحقیق ضد تقلید است. ( ۸۹ مشهد)

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : اثر ادبی و هنریآثار غیر قابل حمایت به عنوان آثار ادبی و هنری

آثار غیر قابل حمایت به عنوان آثار ادبی و هنری

از آثار غیر قابل حمایت، مطالبی است که انتشار آن آزاد بوده و نیاز به اجازه از مرجعی ندارد. این مواد عبارتند از: قوانین اساسی و عادی، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، مذاکره ها و مباحثه های مقامهای رسمی و قضایی و قانونگذاری آرای محاکم، گزارش های ادارات دولتی و بنگاههای اخبار، اطلاعات و مقالات خبری روزنامه ها و رادیو تلویزیونها در قوانین و رویه قضایی هر سه نوع کشورهای حقوق نوشته، کامن لا وسوسیالیتی، این آثار از هیچ گونه حمایتی برخوردار نمی باشند. طرح نمونۀ قانون حق مولف پیشنهاد شده از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی، یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد، نیز در 3 فصل به عدم حمایت قانونی از این آثار تصریح نموده است.